BIOLOGIA

scenariusz lekcji:

Temat lekcji: 

PROCES EWOLUCJI DARWINOWSKIEJ A ZDOLNOŚCI MUZYCZNE CZŁOWIEKA

Opracowanie: Piotr Podlipniak, konsultacja metodyczna Anna Równy

Grupa wiekowa: klasy 7-8 szkoły podstawowej

Przedmiot: biologia

Czas trwania: 45min

Cele lekcji:

Uczeń:

♫ definiuje i rozumie pojęcia: ewolucja darwinowska, dobór naturalny, dobór sztuczny, adaptacja;
♫ potrafi uzasadnić miejsce Homo sapiens w taksonomii organizmów żywych;
♫ potrafi wskazać na różne źródła wiedzy o ewolucji organizmów a w szczególności na źródła paleontologiczne, anatomiczne, eksperymentalne i genetyczne;
♫ doskonali    umiejętność pracy w grupie oraz kompetencje społeczne i emocjonalne;
♫ ćwiczy umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
♫ dostrzega w filmie źródło wiedzy o genezie zdolności poznawczych Homo sapiens i czerpie inspiracje do refleksji o ewolucyjnej genezie człowieka.

 

Powiązanie z podstawą programową:

Biologia. Ewolucja życia.  Uczeń: wyjaśnia istotę procesu ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu; wyjaśnia na przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny oraz przedstawia różnice między nimi; przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi jako wynik procesów ewolucyjnych.

wideowykład:

Materiał stanowi uzupełnienie lekcji
TYTUŁ: „Muzykalna małpa”
EKSPERT: dr hab. prof. UAM Piotr Podlipniak

Pomysłodawczyni i koordynatorka: Marlena Wieczorek
Rejestracja i montaż: Mateusz Stanuszek
Głos MEAFONA: Michał Klawiter
Projekt MEAFONA: Stanisław Maciejewski
Animacja MEAFONA: Paweł Okoński
Muzyka: Jędrzej Rumiński

playlista do zajęć:

Ekspert

prof. UAM dr hab. Piotr Podlipniak

Polski muzykolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 uzyskał doktorat za pracę pt. Uniwersalia jako problem badawczy muzykologii, 17 maja 2016 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej. Objął funkcję adiunkta w Katedrze Muzykologii, oraz profesora nadzwyczajnego w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych m.in. w czasopismach muzykologicznych takich jak Psychology of Music czy Musicae Scientiae, jak też w pismach dedykowanych innym dyscyplinom naukowym np. w Frontiers in Neuroscience czy Brain Sciences. Jest ponadto redaktorem naczelnym pisma Interdisciplinary Studies in Musicology. W latach 2016-2020 był prezesem Society for Interdisciplinary Musicology.